สสจ.สระบุรี แจ้งบุคคล 3 กลุ่มเข้าตรวจฟรีทันที 24 ธ.ค. 63

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีออกรายงานประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เรื่องการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ในจังหวัดสระบุรี ระบุมีผู้ป่วยยืนยัน 5 ราย และตรวจคนเกี่ยวข้องแล้ว 110 รายไม่พบเชื้อแต่ให้กักตัวไว้แล้ว อีกทั้งยังแจ้งเตือนให้บุคคล 3 กลุ่มเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คือ 1. คนไทยและแรงงานต่างด้าวที่มาจากตลาดกลางกุ้งและตลาดทะเลไทย 2. คนที่เดินทางไปตลาดกลางกุ้งและตลาดทะลไทยหรือเกี่ยวข้องกับอาหารทะเล 3. คนที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีได้ชี้แจงว่าได้ใช้มาตรการเชิงรุกกับแรงงานต่างด้าวในการตรวจหาเชื้อโควิด รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายอาหารทะเล โดยเนื้อหาทั้งหมดมีดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
กรณีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดสระบุรี ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563

จากเหตุการณ์การแพรระบาดโรคโควิด-19 จากตลาดกลางกุ้งและตลาดทะเลไทย ในจังหวัตสมุทรสาคร จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ได้มีประชาชนชาวจังหวัตสระบุรี ติตเชื้อโควิด-19 จากการระบาดครั้งนี้ จำนวน 5 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ย้งคงตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้ปวยยืนยันทั้ง 5 ราย รวม 110 ราย ผลไม่พบติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด ทั้งนี้ได้ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 33 ราย เข้าพักในสถานที่กักกัน (Local Quarantine) และให้ผู้สัมผัสเสียงต่ำจำนวน 77 ราย กักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) และเฝ้าสังเกตุ ติตตามอาการจนครบ 14 วัน ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ได้เฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด-19 จึงขอให้บุคคล 3 กลุ่มต่อไปนี้ได้มารับการตรวจที่โรงพยบาลของรัฐทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  1. คนไทยและแรงงานต่างด้าวที่มาจากตลาดกลางกุ้งและตลาดทะเลไทย
  2. คนที่เดินทางไปตลาดกลางกุ้งและตลาดทะลไทยหรือเกี่ยวข้องกับอาหารทะเล
  3. คนที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจค้นชื้อโควิต-19 ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป้าหมายในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 400 ราย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ขายอาหารทะเล 7 ราย ในด้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ยังคงเฝ้าระวังหาคนต่างด้าวที่ข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อการป้องกันควบคุมโรคอีกด้านหนึ่ง จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกพื้นที่ได้ช่วยกันสอดส่องคน 3 กลุ่มข้างต้น และผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเกิดโรค โดยแจ้งให้กำนั้น ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ปกครอง หรือ อสม.ทราบ

หากท่านเริ่มมีอาการปวย ไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่รับรส ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ทั้งนี้การป้องกันตนเองจากโรคโควิต-19 เป็นสิ่งที่ดีทีสุด

” อยู่ห่างกันไว้ สวมใส่หน้กาก ล้างมือให้มาก ลาจากโควิด “

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อได้ที่ สายด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โทร. 09 6909 9179 สายด่วน 1669 ด้านมาตรการสำหรับประชาชนทั่วไปให้ติตตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการที่สาธารณสุข , Facebook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โทร 036-223118 โทรสาร 036-21208

1,542 ^
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@ สระบุรี ได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน