จังหวัดสระบุรีออกประกาศดูแลสถานการณ์โควิด-19 ช่วงปีใหม่

28 ธันวาคม 2563 จังหวัดสระบุรีมีประกาศให้ประชาชนปฎิบัติตามมาตรการ ป้องกันและดูในช่วงที่โควิด-19 ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีใจความหลักๆ คือให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตอนออกนอกบ้าน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ และให้สถานประกอบการเช่นห้างสรรพสินค้ามีจุดคัดกรองและให้ลูกค้าที่มาใช้บริการแสกนคิวอาร์โค๊ดไทยชนะ (QR Code) ทุกครั้ง ให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวเป็นจำนวนมาก ถ้าจะจัดให้ขออนุญาตและปฎิบัติตามขั้นตอนป้องกันต่างๆ และสุดท้ายห้ามพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยเข้ามาขายในสถานที่ราชการอย่างเด็ดขาด รวมไปถึงพนักงานส่งอาหาร (Food Delivery) เจ้าต่างๆ ห้ามขึ้นอาคารสถานที่ราชการ โดยให้กำหนดจุดรับส่งสินค้าที่ด้านล่าง โดยรายละเอียดของเอกสารมีดังนี้

เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่ และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาออกนอกบ้าน และห้ามกระทำการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคติดต่อ

2. ห้ามคลื่อนย้ายแรงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา) ในทุกกรณี ทั้งเข้ามาหรือออกจากจังหวัดสระบุรี

3. ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด และให้มีการลงทะเบียนควบคุมการเข้าออก จากสถานที่ผ่าน QR-CODE “ไทยชนะ”

4. งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากทุกรูปแบบ หากมีความจำเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมให้ดำเนินการตามาตรการ ดังนี้

4.1 กิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา การจัดการแสดงสินค้า กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม งานเลี้ยงและประเพณี กรณีที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 200 คน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

กรณีมีผู้เข้าร่วมเกินจำนวน 200 คน ให้ขออนุญาตต่อนายอำเภอท้องที่ตามแบบที่ทางราชการกำหนด

และทั้ง 2 กรณี ต้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด ดังนี้

4.1.1 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้าการผ้า 100%
4.1.2 ให้เน้นการทำความสะอาดมือ สถานที่ หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อยๆ
4.1.3 ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยคิดเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน

4.2 การจัดแสดงคอนเสิร์ตหรือการแสดงในสถานที่ที่มิใช่สถานบริการ หรือสถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ให้ขออนุญาตจากพนักงานจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค
ที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

5. ห้ามรถเร่ พ่อค้า แม่ค้าขายอาหาร อาหารสด เข้าสถานที่ราชการ สำหรับบริการขนส่ง Delivery ห้ามขึ้นบนอาคารสถานที่ราชการ โดยจัดให้มีจุดรับ ส่ง สินค้าบริเวณด้านล่างอาคาร เท่านั้น

เอกสารของจังหวัดสระบุรี อยู่ด้านล่างนี้

แบบฟอร์มขอจัดงานกับหน่วยราชการในกรณีที่มีคนร่วมงานเกิน 200 คน

แบบฟอร์มขอจัดงานกับหน่วยราชการในกรณีที่มีคนร่วมงานเกิน 200 คน

4,063 ^
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@ สระบุรี ได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน