โรงเรียนสองคอนวิทยาคมแจ้งปิดเรียน 4 วัน

ประกาศโรงเรียนสองคอนวิทยาคม
เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)


ตามมติคณะบริหารและคณะครูโรงเรียนสองคอนวิทยคม เรื่องการฝาระวังการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19) เนื่องด้วยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี อำเภอหนองแค และ อำเภอแก่งคอย เป็น
พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อเบ็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) รงเรียนสองคอนวิทยาคมได้กำหนดแนว
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้


๑.ปิดสถานศึกษาระหว่างวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวัน ศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเวลา
๔ วัน และเปิดทำการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒.งดให้บริการอาคารสถานที่กับบุคคลภายนอก
๓.ช้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำงานตามปกติ
๔.โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางปกติ และงดกิจกรรมอื่นๆทั้งหมด
๕.ครูและบุคลากทางการศึกษา หากพบว่ามีใครที่น่าสงสัยให้ไปตรวจ และรายงานผลการตรวจให้
โรงเรียนทราบ เพื่อรายงานต้นสังกัดต่อไป


ทั้งนี้ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ปฏิบัติตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายอดุลย์ ต้นคำ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองคอนวิทยาคม

182 ^
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@ สระบุรี ได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน