โรงเรียนอนุบาลสระบุรี แจ้งปิดการเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ตั้งแต่วันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี


เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)


ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในวงกว้าง โดยเฉพาะใน
จังหวัดสมุทสคร และโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ได้ประกาศฯ มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-๑๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ข้าราชการครู บุคลากร
ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วนั้น
บัดนี้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD- ๑๙) ในจังหวัดสระบุรี จำนวน ๓ ราย และอาจจะมี
การแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จึแจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และ
กำหนดแนวปฏิบัติดังนี้


๑. ให้ข้าราชการครู บุคลกร ผู้ปกครอง และนักเรียน ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัว ที่เดินทางไปใน
เส้นทาง (Time Line) ของผู้ติดเชื้อทั้ง ๓ ราย ตามที่เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เฝ้าสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด หากมี
อาการที่นสสัยให้พบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ และกักตนเอง ๑๔ วัน
๒. ให้ข้ารชการครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัว ที่เดินทางไปใน..
เส้นทาง (Time Line) ของผู้ติดเชื้อทั้ง ๓ ราย ตามที่เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับทางโรงเรียน
ผ่านทางผู้บริหารโรงเรียน หรือครูประจำชั้น หรือครูที่ไว้ใจ เพื่อร่วมก้แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้เป็นไปใน
แนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) กำหนด หรือแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
๓. ให้ครูประจำชั้นประสานข้อมูลกับผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และรายงานให้
ผู้บริหารโรงเรียนทราบเป็นระยะๆ
๔. ให้ข้าราชการครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนทุกคน ให้ข้อมูล
ที่เป็นจริง และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนประกอบการตัดสินใจดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของ
ทุกคน
๕. งดกิจกรรมวันคริสต์มาส ของกลุ่มสาระการเรียนรรู้ภาษาต่างประเทศ และโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
๖. งดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
๗. ให้ข้าราชการครู และบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่เตรียมการจัดการเรียนการสอนทางไกลหรือ
ออนไลน์ ตลอดทั้งทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ในช่วงวันเวลาดังกล่าว


ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จะรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ และวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อประเมินสถานการณ์ประกอบการตัดสินใจ โดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยของทุกคนเป็นสำคัญ และจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ Line , Facebook , Website และ
ระบบบริหาร School Bright ของโรงเรียน ต่อไป

435 ^
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@ สระบุรี ได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน