แบบฟอร์มขอจัดงานที่มีคนร่วมงานเกิน 200 คน

จังหวัดสระบุรีกำหนดให้ผู้ที่จะจัดงานใดๆ ก็ตาม กรณีมีผู้เข้าร่วมเกินจำนวน 200 คน ให้ขออนุญาตต่อนายอำเภอท้องที่ตามแบบที่ทางราชการกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มด้านล่างนี้ แล้วไปยื่นต่อนายอำเภอประจำท้องที่ ทั้งนี้หลังได้รับอนุญาตแล้วก็ต้องปฎิบัติมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ประกาศของจังหวัดสระบุรีวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ดูได้ที่ https://saraburicity.com/1210 แบบฟอร์มขอจัดงานกับหน่วยราชการในกรณีที่มีคนร่วมงานเกิน 200 คน

Read more

จังหวัดสระบุรีออกประกาศดูแลสถานการณ์โควิด-19 ช่วงปีใหม่

28 ธันวาคม 2563 จังหวัดสระบุรีมีประกาศให้ประชาชนปฎิบัติตามมาตรการ ป้องกันและดูในช่วงที่โควิด-19 ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีใจความหลักๆ คือให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตอนออกนอกบ้าน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ และให้สถานประกอบการเช่นห้างสรรพสินค้ามีจุดคัดกรองและให้ลูกค้าที่มาใช้บริการแสกนคิวอาร์โค๊ดไทยชนะ (QR Code) ทุกครั้ง ให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวเป็นจำนวนมาก ถ้าจะจัดให้ขออนุญาตและปฎิบัติตามขั้นตอนป้องกันต่างๆ และสุดท้ายห้ามพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยเข้ามาขายในสถานที่ราชการอย่างเด็ดขาด รวมไปถึงพนักงานส่งอาหาร

Read more